Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti

Būvatļaujā vienīgais nosacījums, lai uzsāktu būvdarbus bija Būvētāja civiltiesiskā apdrošināsanas polise. Tā kā šajā gadījumā būvētājs esmu es pats, tad apdrošinu sevi. Vispirms aizbraucu uz BALTAS kantori, bet tur cilvēks nekādi nesaprata, ko es vēlos apdrošināt, jo viņasprāt būvētājam jābūt juridiskai personai. Tālāk aizbraucu uz BTA un tur cilvēks uzreiz saprata kas nepieciešams. Apdrošinos uz maksimāli iespējamo termiņu – 3. gadiem, ilgāk it kā nevarot. Prēmija – 137,26 Eur. Prēmijas lielumu ietekmē pašrisks un, cik saprotu, vēl dažādi faktori, piemēram, attālums līdz tuvākajai apdzīvotai ēkai, ciemats vai lauku apvidus, mūra vai koka ēka, ēkas augstums, papildus apdrošināto personu skaits utt.

Apdrošināšanu atliku līdz pēdējam, lai maksimāli izmantotu būvatļaujas derīguma termiņu un pēc iespējas vēlāk būtu jāatgriežas būvvaldē, lai to pagarinātu. Šī iemesla dēļ šo pasākumu biju ievilcis pārāk ilgi un ar nekādu cenu salīdzināšanu vairs nebija laika nodarboties.

Lai būvatļaujā saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ir jāaizpilda standarta būvvaldes iesnieguma veidlapa, kurā norāda, kas būs būvētājs, un pievieno apdrošināšanas polises kopiju un būvatļauju. Pēc precīzi 5 dienām atzīme ir izdarīta un līdz 2020. gada 5. aprīlim varu oficiāli un, kas galvenais, droši būvēties.

Advertisements

Projektēšanas nosacījumi izpildīti

Iespējams, esmu to laimīgo vai nelaimīgo bariņā, kas būvatļauju vēl ir paspējis saņemt papīra formātā, jo tagad būvvaldes aktīvi ievieš Būvniecības informācijas sistēmu un šis process pāriet elektroniskā formātā. Par BIS neko pāstāstīt nevaru, jo nav pieredzes, tāpēc sniegšu īsu ieskatu, par manu ceļu no apstiprināta Būvprojekta minimālā sastāvā līdz atzīmei būvatļaujā par izpildītiem projektēšanas nosacījumiem. Varbūt kādam noderēs.

Pēc tam, kad apstiprināts Būvprojekts minimālā sastāvā, īpašumu apmeklē būvinspektors un sastāda atzinumu par objekta pārbaudi. Ar pārbaudi man nepaveicās, jo būvinspektors kļūdas pēc apmeklē kaimiņa zemes gabalu, safotografē tur esošās koka būves un konstatē patvaļīgu būvniecību. It kā smieklīgi, bet laika patērīņš uz šo joku ir liels – jāraksta paskaidrojums, jābrauc uz būvvaldi un ar to visu būvatļaujas saņemšana atliekas. Bonusā šim jokam, būvinspektors aizdodas atvaļinājumā un manu zemes gabalu varēs apmeklēt ātrākais pēc divām nedēļām. Finālā es tomēr saņemu jaunu atzinumu par objekta pārbaudi un tajā beidzot konstatēta arī mana patvaļīgā būvniecība.

atzinums

Savu vainu atzīstu, rakstu paskaidrojumu un apņemos nobrauktuvi legalizēt būvprojekta ietvaros. Lai to izdarītu pareizi, pieprasu pašvaldībai tehniskos noteikumus nobrauktuves izveidei no pašvaldības ceļa uz savu zemes gabalu. Šo kaut kā biju palaidis garām un apstiprinot minimālo sastāvu būvvaldē nevienam neradās jautājums kā es piekļūšu mājai.

Pēc tam būvvalde sagatavo un izsniedz būvatļauju. Lai saņemtu būvatļauju ir jānomaksā nodeva, kas manā gadijumā (Ķekavas būvvalde) ir 113,83 Eur. Tomēr, kā zināms, būvatļauja vēl nedod atļauju būvēt, jo ir jāizpilda tajā norādītie projektēšanas nosacījumi un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi.

Manā būvatļaujā tika izvirzīti šādi projektēšanas nosacījumi:

1. Saskaņojumi:

 • Ar īpašnieku;
 • Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • AS Sadales Tīkls;
 • Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (Jo zemes vienība ir meliorēta);
 • VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (Šeit gan bija tikai jāsaņem aizsargjoslas aprēķins dziļurbumam, skat. šeit );

2. Būvprojekta sastāvs:

 • Vispārīgā daļa;
 • Arhitektūras daļa ;
 • Vispārīgo rādītāju daļa;
 • Teritorijas sadaļa;
 • Arhitektūras sadaļa;
 • Inženierrisinājumu daļa:
  • Būvkonstrukcijas;
  • Inženiertīkli (ūdens apgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde);
  • Citi inženierrisinājumi;
  • Vides aizsardzības pasākumi;
  • Būvizstrādājumu specifikācijas;
 • Darbu organizācijas projekts;
 • Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei;

3. Noslēgt līgumu par būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu;

4. Citas prasības:

 • Projekts izstrādājams uz saskaņotas topogrāfijas mērogā 1:500, kuras derīguma termiņš ir divi gadi, norādot visas esošās un projektējamās komunikācijas un lietošanas veidus, kā arī uz zemes robežu plāna pamata, kura robežas ir instrumentāli uzmērītas;
 • Būvlaide 6m;
 • Apbūves līnija gar sānu robežām – 4m, gar grāvi – 10m no krants;
 • Nožogošana par pa zemes gabala robežām, pa sarkano līniju. Žoga augstums līdz 1,6m, caurredzamība vismaz 50%. Projektā parādāms žoga fragmentu rasējums;
 • Palīgizmantošana nevar aizņemt vairāk kā 30% no galvenās izmantošanas platības un saimniecībās ēkas nedrīkst izvietot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā;
 • Būvprojektam pievienot būves fasādes krāsu risinājumu;
 • Saglabāt esošo zemes līmeni, nav pieļaujamas dabiskā reljefa izmaiņas – pauguru norakšana, grāvju aizbēršana u.c.;
 • Norādīt būvēm un telpām lietošanas veidu saskaņa ar noteikumiem par būvju klasifikāciju;
 • Nepieciešama ainavas izpēte.

5. Būvprojekta izstrādātājam un vadītājam nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Kad būvprojekts ir izstrādāts un noformēts atbilstoši šiem nosacījumiem, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem un citiem Latvijas Republikas nacionālo standartu un Būvnormatīvu tehniskajām prasībām, ierodos būvvaldē, aizpildu iesniegumu par atzīmes veikšanu un iesniedzu būvprojektu 4 eksemplāros (Kāpēc 4 eksemplāros? savdabīgs arhitekta know how. Tāpēc, ka izbrāķējot projektu, būvvalde vienu eksemplāru var paturēt arhīvā un, ja nepilnības ir maznozīmīgas, no atlikušajiem 3 eksemplāriem var ātri sagatavot jaunu iesniegumu, iztiekot bez atkārtotas saskaņojumu vākšanas.). Un tad gaidam atbildi.. Ķekavas gadījumā viss ir diezgan vienkārši- tev neviens nezvanīs un e-pastu arī nerakstīs, tāpēc atliek pašam regulāri zvanīt un jautāt kāds ir statuss.

projekts

Kad mēnesis jau apkārt, zvanu būvvaldei un uzzinu, ka kaut kas nav tā un labāk ir pašam ierasties būvvaldē. Mani pieņem būvvaldes vadītāja un es saņemu šādu protokolu ar nepilnībām. It kā sīkumi, bet nepatīkamākais, ka jāpārtaisa ģenerālplāns, un tas nozīmē atkal savākt visus parakstus un saskaņojumus.

protokols

Arhitekts pārtaisa ĢP un papildina darbu organizācijas plānu, es savācu saskaņojumus no ZMNI, ST un pašvaldības izpildirektora. Jaunā projekta versija būvvaldei ir pa prātam un būvvaldes vadītāja iespiež būvatļaujā un ĢP akcepta zīmogu, kas ir simboliskā sarkanā krāsā. Beidzot projektēšanas nosacījumi ir izpildīti un līdz atļaujai būvēt ir atlicis tikai neliels solītis.

Lai uzsāktu būvniecību, būvatļaujā ir jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi:

 1. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;
 2. Apliecinājums par apdrošināšanas polises apmaksu;
 3. Informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju (būvvaldei ir speciāla iesnieguma forma).

Tad ar šiem dokumentiem jāiet pie būvinspektora un jālūdz būvatļaujā izdarīt atzīmi. Atļautais būvdarbu veikšanas ilgums tiks norādīts atbilstoši apdrošināšanas termiņam.

Ja atskatamies atpakaļ, būvprojekts minimālā sastāvā tika iesniegts 28. aprīlī un līdz saskaņotam būvprojektam bija nepieciešami 6 mēneši. Ilgi?

laiks_vardes_buvvalde

Pētot laika patēriņu, noteikti ir neizprotams kāpēc būvatļaujas sagatavošanai ir nepieciešamas 49 dienas. Daudz dienu un stresa varētu ieekonomēt, ja gan minimālais sastāvs, gan būvprojekts uzreiz tiktu sagatavots atbilstoši būvvaldes prasībām. Teorētiski viena konsultācija būvvaldē pirms projekta izstrādes varētu nodrošināt, ka projekts tiek noformēts atbilstoši būvvaldes prasībām. Bet, kā zināms, lai saņemtu pareizās atbildes ir jāzin pareizie jautājumi. Tāpēc stipri šaubos vai tas 100% garantētu projekta atbilstību būvvaldes prasībām. Pozitīvi, ka pēc kļūdu labošanas, ir iespēja iet pie būvvaldes vadītājas un uzreiz saņemt nepieciešamos apstiprinājumus.